DOELSTELLING 


1.      De vereniging heeft ten doel:

 

a.      het behartigen van de (collectieve) (zorg) belangen van de zorgbehoevenden, minder validen alsmede de ouderen in het algemeen en in het bijzonder van de Surinaamse ouderen;

b.      het behartigen van de (collectieve) (zorg) belangen van haar leden;

c.       het inzetten casu quo strijden voor een gelijkwaardig zorgaanbod (op maat), waarbij de zorgbehoevende onder meer, zorg kunnen verkrijgen, rekening houdende met hun culturele, taal, religieuze achtergronden- en benadering, gebruiken, begeleiding, behandelgewoontes en methodieken;

alles in de ruimste zin des woords.

 

2.      Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 

a.      pleitbezorging;

b.      overleg met alle betrokken partijen onder andere, met overheden, zorg financierende, indicerende- en toezichthoudende organen, zorgaanbieders, woningbouwcoöperaties en politieke partijen;

c.       het aangaan van samenwerkingsverbanden met, deelnemen in besturen van organisaties met soortgelijke en/of aanverwante doelen;

d.      het initiëren- en begeleiden van onderzoeken;

e.      het organiseren en houden van manifestaties en aanbieden van petities;

f.        voorlichting via de media, het doen vervaardigen en verspreiden van pamfletten, informatiefolders, persberichten, presentaties, lezingen, congressen, e-mails en internetpublicaties;

g.      het aanwenden van overige wettige middelen;

alles in de ruimste zin des woords.

 Modify Website

© 2000 - 2014 powered by
Doteasy Web Hosting